《弟子规》

清朝-秀才李毓秀

来自广东省揭阳市登岗镇的MEI录音

原文

總 敘

弟子規 聖人訓 首孝弟 次謹信

泛愛眾 而親仁 有餘力 則學文

入 則 孝

父母呼 應勿緩 父母命 行勿懶

父母教 須敬聽 父母責 須順承

冬則溫 夏則凊 晨則省 昏則定

出必告 反必面 居有常 業無變

事雖小 勿擅為 苟擅為 子道虧

物雖小 勿私藏 苟私藏 親心傷

親所好 力為具 親所惡 謹為去

身有傷 貽親憂 德有傷 貽親羞

親愛我 孝何難 親憎我 孝方賢

親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲

諫不入 悅複諫 號泣隨 撻無怨

親有疾 藥先嘗 晝夜侍 不離床

喪三年 常悲咽 居處變 酒肉絕

喪盡禮 祭盡誠 事死者 如事生

出 則 弟

兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中

財物輕 怨何生 言語忍 忿自泯

或飲食 或坐走 長者先 幼者後

長呼人 即代叫 人不在 己即到

稱尊長 勿呼名 對尊長 勿見能

路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立

騎下馬 乘下車 過猶待 百步餘

長者立 幼勿坐 長者坐 命乃坐

尊長前 聲要低 低不聞 卻非宜

進必趨 退必遲 問起對 視勿移

事諸父 如事父 事諸兄 如事兄

朝起早 夜眠遲 老易至 惜此時

晨必盥 兼漱口 便溺回 輒淨手

冠必正 紐必結 襪與履 俱緊切

置冠服 有定位 勿亂頓 致汙穢

衣貴潔 不貴華 上循分 下稱家

對飲食 勿揀擇 食適可 勿過則

年方少 勿飲酒 飲酒醉 最為醜

步從容 立端正 揖深圓 拜恭敬

勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀

緩揭簾 勿有聲 寬轉彎 勿觸棱

執虛器 如執盈 入虛室 如有人

事勿忙 忙多錯 勿畏難 勿輕略

鬥鬧場 絕勿近 邪僻事 絕勿問

將入門 問孰存 將上堂 聲必揚

人問誰 對以名 吾與我 不分明

用人物 須明求 倘不問 即為偷

借人物 及時還 後有急 借不難

凡出言 信為先 詐與妄 奚可焉

話說多 不如少 惟其是 勿佞巧

奸巧語 穢汙詞 市井氣 切戒之

見未真 勿輕言 知未的 勿輕傳

事非宜 勿輕諾 苟輕諾 進退錯

凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊

彼說長 此說短 不關己 莫閑管

見人善 即思齊 縱去遠 以漸躋

見人惡 即內省 有則改 無加警

唯德學 唯才藝 不如人 當自礪

若衣服 若飲食 不如人 勿生戚

聞過怒 聞譽樂 損友來 益友卻

聞譽恐 聞過欣 直諒士 漸相親

無心非 名為錯 有心非 名為惡

過能改 歸於無 倘掩飾 增一辜

泛 愛 眾

凡是人 皆須愛 天同覆 地同載

行高者 名自高 人所重 非貌高

才大者 望自大 人所服 非言大

己有能 勿自私 人所能 勿輕訾

勿諂富 勿驕貧 勿厭故 勿喜新

人不閑 勿事攪 人不安 勿話擾

人有短 切莫揭 人有私 切莫說

道人善 即是善 人知之 愈思勉

揚人惡 即是惡 疾之甚 禍且作

善相勸 德皆建 過不規 道兩虧

凡取與 貴分曉 與宜多 取宜少

將加人 先問己 己不欲 即速已

恩欲報 怨欲忘 報怨短 報恩長

待婢僕 身貴端 雖貴端 慈而寬

勢服人 心不然 理服人 方無言

親 仁

同是人 類不齊 流俗眾 仁者希

果仁者 人多畏 言不諱 色不媚

能親仁 無限好 德日進 過日少

不親仁 無限害 小人進 百事壞

餘 力 學 文

不力行 但學文 長浮華 成何人

但力行 不學文 任己見 昧理真

讀書法 有三到 心眼口 信皆要

方讀此 勿慕彼 此未終 彼勿起

寬為限 緊用功 工夫到 滯塞通

心有疑 隨劄記 就人問 求確義

房室清 牆壁淨 幾案潔 筆硯正

墨磨偏 心不端 字不敬 心先病

列典籍 有定處 讀看畢 還原處

雖有急 卷束齊 有缺壞 就補之

非聖書 屏勿視 蔽聰明 壞心志

勿自暴 勿自棄 聖與賢 可馴致

普拼

zǒng xù 

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào dì cì jǐn xìn 

fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén 

rù  zé  xiào 

fù mǔ hū yīng wù huǎn fù mǔ mìng háng wù lǎn 

fù mǔ jiāo xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng 

dōng zé wēn xià zé qìng chén zé shěng hūn zé dìng 

chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn 

shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī 

wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng 

qīn suǒ hǎo lì wéi jù qīn suǒ è jǐn wéi qù 

shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū 

qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián 

qīn yǒu guò jiàn shǐ gèng yí wú sè róu wú shēng 

jiàn bú rù yuè fú jiàn hào qì suí tà wú yuàn 

qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bú lí chuáng 

sàng sān nián cháng bēi yān jū chù biàn jiǔ ròu jué 

sàng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng 

chū  zé  dì 

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng 

cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn 

huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu 

zhǎng hū rén jí dài jiào rén bú zài jǐ jí dào 

chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù jiàn néng 

lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì 

qí xià mǎ chéng xià chē guò yóu dài bǎi bù yú 

zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò 

zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bú wén què fēi yí 

jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí 

shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng 

jǐn 

cháo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí 

chén bì guàn jiān shù kǒu biàn nì huí zhé jìng shǒu 

guàn bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiē 

zhì guàn fú yǒu dìng wèi wù luàn dùn zhì yú huì 

yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chēng jiā 

duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé 

nián fāng shǎo wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu 

bù cóng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng 

wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì 

huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng 

zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén 

shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng luè 

dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn 

jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng 

rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bú fèn míng 

yòng rén wù xū míng qiú tǎng bú wèn jí wéi tōu 

jiè rén wù jí shí hái hòu yǒu jí jiè bú nán 

xìn 

fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān 

huà shuō duō bú rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo 

jiān qiǎo yǔ huì yú cí shì jǐng qì qiē jiè zhī 

jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi de wù qīng chuán 

shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò 

fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hú 

bǐ shuō zhǎng cǐ shuō duǎn bú guān jǐ mò xián guǎn 

jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī 

jiàn rén è jí nà shěng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng 

wéi dé xué wéi cái yì bú rú rén dāng zì lì 

ruò yī fú ruò yǐn shí bú rú rén wù shēng qī 

wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què 

wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiàng qīn 

wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è 

guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yī gū 

fàn  ài  zhòng 

fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zǎi 

háng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo 

cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà 

jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī 

wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn 

rén bú xián wù shì jiǎo rén bú ān wù huà rǎo 

rén yǒu duǎn qiē mò jiē rén yǒu sī qiē mò shuō 

dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn 

yáng rén è jí shì è jí zhī shèn huò qiě zuò 

shàn xiàng quàn dé jiē jiàn guò bú guī dào liǎng kuī 

fán qǔ yǔ guì fèn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo 

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ 

ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn zhǎng 

dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān 

shì fú rén xīn bú rán lǐ fú rén fāng wú yán 

qīn  rén 

tóng shì rén lèi bú qí liú sú zhòng rén zhě xī 

guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi 

néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo 

bú qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài 

yú  lì  xué  wén 

bú lì háng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén 

dàn lì háng bú xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn 

dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào 

fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ 

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sāi tōng 

xīn yǒu yí suí zhā jì jiù rén wèn qiú què yì 

fáng shì qīng qiáng bì jìng jǐ àn jié bǐ yàn zhèng 

mò mó piān xīn bú duān zì bú jìng xīn xiān bìng 

liè diǎn jí yǒu dìng chù dú kàn bì hái yuán chù 

suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī 

fēi shèng shū píng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì 

wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xùn zhì 

释文

总叙

1、弟子规 圣人训 首孝弟(同‘悌’) 次谨信

【解释】弟子规,是圣人的教诲。首先是孝敬父母、友爱兄弟姊妹,其次是谨言慎行、信守承诺。

2、泛爱众 而亲仁 有余力 则学文

【解释】博爱大众,亲近有仁德的人。学好自己的思想道德之后,有多余精力,就应该多学多问。

入则孝

3、父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒

【解释】如果父母呼唤自己,应该及时应答,不要故意拖延迟缓;如果父母交代自己去做事情,应该立刻动身去做,不要故意拖延或推辞偷懒。

4、父母教 须敬听 父母责 须顺承

【解释】父母教诲自己的时候,态度应该恭敬,并仔细聆听父母的话;父母批评和责备自己的时候,不管自己认为父母批评的是对是错,面对父母的批评都应该态度恭顺,不要当面顶撞。

5、冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定

【解释】冬天天气寒冷,在父母睡觉之前,应该提前为父母温暖被窝,夏天天气酷热,应该提前帮父母把床铺扇凉;早晨起床后,应该先探望父母,向父母请安问好;到了晚上,应该伺候父母就寝后,再入睡。(此处引用古代“二十四孝“中的黄香的典故)

6、出必告 反必面 居有常 业无变

【解释】出门前,应该告诉父母自己的去向,免得父母找不到自己,担忧记挂;回到家,应该先当面见一下父母,报个平安;虽然子女有出息,父母会高兴,但是父母辈对子女最大的期望不是你多么有出息,而是你平平安安稳稳当当,一生没有灾秧。所以,居住的地方尽量固定,不要经常搬家,谋生的工作也不要经常更换;

7、事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏

【解释】事情虽小,也不要擅自作主和行动;擅自行动造成错误,让父母担忧,有失做子女的本分;

8、物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤

【解释】自己有什么东西,就算很小,也不要背着父母私藏。天下没有不透风的墙,如果私藏东西,即使自己很谨慎,也免不了会有被父母发现的一天,那时父母会伤心;

9、亲所好 力为具 亲所恶 谨为去

【解释】父母喜欢的事情,应该尽力去做; 父母厌恶的事情,应该小心谨慎不要去做(包括自己的坏习惯);

10、身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞

【解释】自己的身体受到伤害,必然会引起父母忧虑。所以,应该尽量爱惜自己的身体,不要让自己受到不必要的伤害。自己的名声德行受损,必然会令父母蒙羞受辱。所以,应该谨言慎行,不要让自己的名声和德行无端受损,更不要去做那种伤风败俗,自污名声,自贱德行的事情。

11、亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤

【解释】父母对我们态度慈爱的时候,孝敬父母恭顺父母不是什么难事;父母对我们态度不好,批评我们,埋怨我们,或者恶声恶气,厌恶我们,憎恨我们,打骂我们,甚至动刀动枪杀害我们,还能对父母心存孝意,才是难能可贵。(当然,父母打自己,甚或要动刀动枪杀自己的时候,自己应该远远的躲开,跑掉,以免让父母背上不慈杀女弑子的坏名声。)

12、亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声

【解释】如果自己认为父母有过错,应该努力劝导父母改过向善,以免父母铸成更大的错误,使父母陷于不义的境地;不过要注意方法,劝导时应该和颜悦色、态度诚恳,说话的时候应该语气轻柔。

13、谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨

【解释】如果自己劝解的时候,父母听不进去,不要强劝,应该等父母高兴的时候再规劝,别跟父母顶撞,徒惹父母生气,还达不到规劝的效果;如果父母不听劝,又哭又闹,就暂时顺从父母;如果把父母劝恼,生气责打自己,不要心生怨恨,更不要当面埋怨。

14、亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床

【解释】父母亲生病时,要替父母先尝药的冷热和安全;应该尽力昼夜服侍,一时不离开父母床前;

15、丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝

【解释】父母去世之后,守孝三年,经常追思、感怀父母的养育之恩;生活起居,戒酒戒肉;

16、丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生

【解释】办理父母的丧事要合乎礼节,不可铺张浪费;祭奠父母要诚心诚意;对待去世的父母,要像生前一样恭敬。

出则悌

17、兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中

【解释】兄长要友爱弟妹,弟妹要恭敬兄长;兄弟姊妹能和睦相处,父母自然欢喜,孝道就在其中了;

18、财物轻 怨何生 言语忍 忿[fèn]自泯[mǐn]

【解释】轻财重义,怨恨就无从生起;言语上包容忍让,忿怒自然消失;

19、或饮食 或坐走 长者先 幼者后

【解释】饮食用餐,就坐立行走;年长者优先,年幼者在后;

20、长呼人 即代叫 人不在 己即到

【解释】长辈呼唤别人,应该立即代为传唤和转告;如果那个人不在,或者找不到那个人,应该及时告知长辈;

21、称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能

【解释】称呼尊者长辈,不应该直呼其姓名;在尊者长辈面前,应该谦虚有礼,见到尊者长辈有所不能,帮助可以,但不应该故意炫耀自己的才能,故意显示自己比尊者长辈强;

22、路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立

【解释】路上遇见长辈,应恭敬问好行礼;如果长辈没有说话,应退后恭敬站立一旁,等待长辈离去;

23、骑下马 乘下车 过犹待 百步余

【解释】如果遇见长辈时,自己是骑马或乘车,应下马或下车问候;等待长者离开百步之远,方可续行;

24、长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐

【解释】长辈站着的时候,晚辈不应该坐着。具体是长辈坐下前,晚辈不应该先坐;大家都坐着的时候,长辈站起来时,晚辈也应该站起来;大家都坐着的时候,又一个长辈进来了,晚辈也应该立即站起来,以示尊敬。长辈坐定以后,晚辈应该等长辈示意自己坐下时,才可以坐;

25、尊长前 声要低 低不闻 却非宜

【解释】在尊长跟前与尊长说话,或者在尊长跟前与别人说话,应该低声细气,不应该咋咋呼呼;但声音太低,交头接耳,窃窃私语,尊长听不清楚,也不合适;

26、进必趋 退必迟 问起对 视勿移

【解释】到尊长面前,应快步向前;退回去时,稍慢一些才合礼节;长辈问话时,应该站起来回答,而且应该注视聆听,不应该东张西望;

27、事诸父 如事父 事诸兄 如事兄

【解释】对待父辈祖辈,如养父,姑父,姨父,叔父,舅父,岳父,祖父,外祖父,曾祖父,外曾祖父等等长辈,应该如同对待自己的亲生父亲一般孝顺恭敬;对待兄辈,如堂兄,表兄,族兄等兄长,应该如同对待自己的同胞兄长一样友爱尊敬。

28、朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时

【解释】早上应该早起,晚上不应该过早睡;因为人生易老,所以应该珍惜时光;

29、晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手

【解释】早晨起床,务必洗脸梳妆、刷牙漱口;大小便回来,应该洗手;

30、冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切

【解释】穿戴仪容整洁,扣好衣服纽扣;袜子穿平整,鞋带应系紧;

31、置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽

【解释】放置衣服时,应该固定位置;衣物不要乱放乱扔,以免使家中脏乱差;

32、衣贵洁 不贵华 上循份 下称家

【解释】服装穿着重在整洁,不在多么华丽;一方面应该考虑自己的身份地位,另一方面应该根据家庭实力量力而行;

33、对饮食 勿拣择 食适可 勿过则

【解释】对待饮食,不要挑挑拣拣,嫌这嫌那;饮食吃饱吃好就行,不要过分追求美食,更不要过分追求奢华;

34、年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑

【解释】少年未成,不可饮酒;酒醉之态,最为丑陋;

35、步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬

【解释】走路步伐从容稳重,站立要端正;上门拜访他人时,拱手鞠躬,真诚恭敬;

36、勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀

【解释】不要踩在门槛上,站立不要歪斜;坐的时候不可以伸出两腿,腿不可抖动;

37、缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱

【解释】进出房间揭帘子、开关门的时候,应该动作轻缓,不要故意发出声响;拐弯的时候,应该绕大点圈,不要直楞楞的贴着墙角或者直角拐,这样就不会撞到物品的棱角,以致受伤,也不会因为有人在拐角处突然出现而撞在一起;

38、执虚器 如执盈 入虚室 如有人

【解释】拿空器具的时候,应该像拿着里面装满东西的器具一样,端端正正,不要甩来甩去,不然会显得很轻浮;进入无人的房间,也应该像进入有人的房间一样,不可以随便;

39、事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略

【解释】做事的时候,即使再紧迫,也不要慌慌张张,因为忙中容易出错;不要畏惧困难,也不要草率行事。

40、斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问

【解释】打斗、赌博、色情等不良场所,绝对不要接近;对邪僻怪事,不要好奇过问;

41、将入门 问孰存 将上堂 声必扬

【解释】将要入门之前,应先问:“有人在吗?”进入客厅之前,应先提高声音,让屋里的人知道有人来了;

42、人问谁 对以名 吾与我 不分明

【解释】屋里的人问:“是谁呀?”,应该回答名字;若回答:“是我”,让人无法分辨是谁;

43、用人物 须明求 倘不问 即为偷

【解释】想用别人的物品,应该明明白白向人请求、以征得同意;如果没有询问主人意愿,或者问了却没有征得主人同意,而擅自取用,那就是偷窃行为;

44、借人物 及时还 后有急 借不难

【解释】借人物品,应该及时归还;以后若有急用,再借不难;

45、凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉

【解释】开口说话,诚信为先;欺骗和胡言乱语,不可使用;

46、话说多 不如少 惟其是 勿佞巧

【解释】话多不如话少;说话事实求是,不要妄言取巧;

47、奸巧语 秽污词 市井气 切戒之

【解释】不要讲奸邪取巧的话语、下流肮脏的词语;势利市井之气,千万都要戒之;

48、见未真 勿轻言 知未的 勿轻传

【解释】没有得知真相之前,不要轻易发表意见;不知道真相的传言,不可轻信而再次传播;

49、事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错

【解释】对不合理的要求,自己做不到的事情,不要轻易答应许诺;如果轻易答应,就会使自己进退两难;

50、凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊

【解释】说话时吐字清楚,语速缓慢;说话不要太快、吐字模糊不清;

51、彼说长 此说短 不关己 莫闲管

【解释】不要当面说别人的长处,背后说别人的短处;不关自己的是非,不要无事生非;

52、见人善 即思齐 纵去远 以渐跻

【解释】看见他人的善举,要立即学习看齐;纵然能力相差很远,也要努力去做,逐渐赶上;

53、见人恶 即内省 有则改 无加警

【解释】看见别人的缺点或不良行为,要反省自己;有则改之,无则加以警惕;

54、唯德学 唯才艺 不如人 当自砺

【解释】只有品德学识才能技艺不如别人,应当自我激励,自我磨砺,自我提高;

55、若衣服 若饮食 不如人 勿生戚

【解释】如果是穿着饮食不如他人,不要攀比忧愁;

56、闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却

【解释】 如果听到别人的批评就生气,听到别人的称赞就欢喜,坏朋友就会来找你,良朋益友就会离你而去;

57、闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲

【解释】听到他人称赞自己,唯恐过誉;听到别人批评自己,欣然接受,良师益友就会渐渐和你亲近;

58、无心非 名为错 有心非 名为恶

【解释】不是存心故意做错的 ,称为过错;若是明知故犯的,便是罪恶。

59、过能改 归于无 倘掩饰 增一辜

【解释】 知错改过,错误就会消失;如果掩饰过错,就是错上加错;

泛爱众

60、凡是人 皆须爱 天同覆 地同载

【解释】 凡是人类,皆须相亲相爱;因为同顶一片天,同住地球上;

61、行高者 名自高 人所重 非貌高

【解释】德行高尚者,名声自然崇高;人们内心真正敬重的是德行,而不是那些表面上权势高,地位高的人;

62、才大者 望自大 人所服 非言大

【解释】大德大才者,威望自然高大;人们内心真正信服的德才,而不是那些嘴上谈论的大官,大人物,大财商;

63、己有能 勿自私 人所能 勿轻訾

【解释】自己有能力,不要自私自利,要帮助别人;他人有能力,不要嫉妒,应当欣赏学习;

64、勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新

【解释】不要献媚巴结富有的人,也不要在穷人面前骄纵自大;不要喜新厌旧;

65、人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰

【解释】别人正在忙碌,不要去打扰;别人心情不好,不要用闲言闲语去打扰;

66、人有短 切莫揭 人有私 切莫说

【解释】别人的短处,切记不要去揭短;别人的隐私,切记不要去宣扬;

67、道人善 即是善 人知之 愈思勉

【解释】赞美他人的善行就是行善;别人听到你的称赞,就会更加勉励行善;

68、扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作

【解释】宣扬他人的恶行,就是在做恶事;对别人过分指责批评,会给自己招来灾祸;

69、善相劝 德皆建 过不规 道两亏

【解释】互相劝善,德才共修;有错不能互相规劝,两个人的品德都会亏欠。

70、凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少

【解释】取得或给予财物,贵在分明,该取则取,该予则予;给予宜多,取得宜少;

71、将加人 先问己 己不欲 即速已

【解释】要求别人做的事情,先反省问自己愿不愿意做,自己不愿意做的事情,应立刻停止要求,不要强求别人去做;

72、恩欲报 怨欲忘 报怨短 报恩长

【解释】欲报答别人的恩情,就要忘记对别人的怨恨;应该短期抱怨、长期报恩;

73、待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽

【解释】对待婢女和仆人,自己要品行端正、以身作则;虽然品行端正很重要,但是仁慈宽厚更可贵;

74、势服人 心不然 理服人 方无言

【解释】仗势逼迫别人服从,对方难免口服心不服;以理服人,别人才会心悦诚服。

亲仁

75、同是人 类不齐 流俗众 仁者稀

【解释】同样是人,善恶正邪,心智高低,良莠不齐;流于世俗的人众多,仁义博爱的人稀少;

76、果仁者 人多畏 言不讳 色不媚

【解释】如果有一位仁德的人出现,大家自然敬畏他;他直言不讳,不会察色献媚;

77、能亲仁 无限好 德日进 过日少

【解释】能够亲近有仁德的人,向他学习,是无限好的事情;他会使我们的德行与日俱增,过错逐日减少;

78、不亲仁 无限害 小人进 百事坏

【解释】不肯亲近仁义君子,就会有无穷的祸害;奸邪小人就会趁虚而入,影响我们,导致整个人生的失败。

余力学文

79、不力行 但学文 长浮华 成何人

【解释】不能身体力行入则孝、出则悌、谨而信、泛爱众、而亲仁,纵有知识,也只是增长自己华而不实的习气,变成一个不切实际的人;

80、但力行 不学文 任己见 昧理真

【解释】只是身体力行,不肯读书学习,就容易依著自己的偏见做事,也会看不到真理;

81、读书法 有三到 心眼口 信皆要

【解释】读书的方法有三到:眼到、口到、心到,三者缺一不可;

82、方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起

【解释】做学问要专一,不能一门学问没搞懂,又想搞其他学问;

83、宽为限 紧用功 功夫到 滞塞通

【解释】读书计划要有宽限,用功要加紧;用功到了,学问就通了;

84、心有疑 随札记 就人问 求确义

【解释】不懂的问题,记下笔记,就向良师益友请教,求的正确答案;

85、房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正

【解释】房间整洁,墙壁干净,书桌清洁,笔墨整齐;

86、墨磨偏 心不端 字不敬 心先病

【解释】墨磨偏了,心思不正,写字就不工整,心绪就不好了。

87、列典籍 有定处 读看毕 还原处

【解释】书架取书,读完之后,放归原处;

88、虽有急 卷束齐 有缺损 就补之

【解释】虽有急事,也要把书本收好再离开,有缺损就要修补;

89、非圣书 屏勿视 蔽聪明 坏心志

【解释】不良书刊,摒弃不看,以免蒙蔽智慧和坏了心志。

90、勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致

【解释】遇到挫折,不要自暴自弃,通过身体力行圣贤的训诫,就可以达到圣贤的境界。

讨论区

其他录音

添加录音

© 潮州话正音正字促进会 和 揭阳乐坛 出品